Serwis korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

duze kurs instruktora

Najbliższe terminy:

 

Brak nadchodzących wydarzeń!

Kurs dla kandydatów na Instruktorów lub Wykładowców.

Kurs obejmuje: cześć teoretyczną (130 godzin) , część praktyczną (55 godzin) oraz zajęcia praktyczne w ilości podanej w tabeli poniżej, oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy:

 

Kategoria prawa jazdy Ilość godzin
A 10
B,C,C1,D1,T,B+E,C1+E,D+E 30
C+E, D+E 15
D 25

Cześć praktyczna nie dotyczy kursu kandydatów na wykładowców.

Cena kursu:
- dla kandydatów na Instruktorów: 2.900 zł
- dla kandydatów na Wykładowców: 1.900 zł

Dokumenty, które należy złożyć, aby zapisać się na kurs kandydatów na instruktorów/ wykładowców:

  1. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
  2. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
  3. kserokopię prawa jazdy,
  4. kserokopię dowodu osobistego,
  5. dokument poświadczający niekaralność za przestępstwa wymienione w wymaganiach w stosunku do kandydatów na instruktora, wykładowcę i instruktorów.
    Oryginały dokumentów do wglądu.

O uprawnienia instruktora/wykładowcy może ubiegać się osoba, która:

• Posiada prawo jazdy od co najmniej 2 lata (dotyczy kategorii A oraz B prawa jazdy ),
• Posiada prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E,C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć od co najmniej roku oraz minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B (szkolenie dodatkowe, rozszerzające uprawnienia)
• Posiada orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora
• posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
- przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
- przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
- przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
- prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
- przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
- przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 


Sprawdz inne kursy:

Kursy prawa jazdy motocyklowe:

Kurs prawa jazdy na samochód osobowy:

Kurs prawa jazdy na samochód ciężarowy:

Kurs prawa jazdy na autobus: